จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐ อบต.ดงมะไฟ


ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๙ - ๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๔๕๗๒ สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๔ - ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ ๔ ประตูกองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อแอสฟัลท์(ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานทั่วไปกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผลิตพิมพ์และตรวจเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับรถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กต ๖๔๒๓ สน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๙๒๕๒ สน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บธ ๔๘๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๗๒ สน สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับรถยนต์ กองช่าง หมายเลขทะเบียน (บธ ๔๘๖๕ สกลนคร ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์สี่ประตูกองคลัง ทะเบียน กบ ๔๕๔๐ สน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๔ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บษ ๙๒๕๒ สน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กต ๖๔๒๓ สน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๔๕๗๒ สน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลดงมะไฟ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลดงมะไฟ บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างโครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการ ฝึกทักษะการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต โครงการฝึกทักษะการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ พร้อมอบรมการใช้งานระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมคันดินลำห้วยตาล บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจอสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลดงมะไฟ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๙๒๕๒ สน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บธ ๔๘๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับรถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กต ๖๔๒๓ สน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๔๐ สน) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๗๒ สน และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ ๙๑,๙๕ สำหรับเครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด ของเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ และเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


RSS by : องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ