โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะไฟ หมู่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะไฟ ม.1