30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.ดงมะไฟได้แบบออกได้หลายช่องทางคือ

 1. ช่องทางการร้องเรียนผ่านหน้าเบอร์ด เว็บไซต์ อบต.ดงมะไฟ

 

2. ช่องทางการร้องเรียนผ่านทาง E-Mail

สามารถร้องเรียนได้ที่ e-mail :: dongmafailocal@gmail.com

 

3.ช่องทางการร้องเรียนโดยการส่งข้อความผ่านหน้าเว็บไซต์

www.dongmafai.go.th/contact-mail.html

ส่งข้อความร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

contact-mail