23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563

1สขร 1 ตุลาคม 62

2สขร 1 ธันวาคม 62

3สขร 1 พฤศจิการยน 62

4สขร 1 มกราคม 63

5สขร 1 กุมภาพันธ์ 63

6สขร 1 มีนาคม 63

7สขร 1 เมษายน 63

8สขร 1 พฤษภาคม 63

แบบรวม