18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อบต.ดงมะไฟ ปี พ.ศ. 2563

เเผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

เเผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

เเผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3