1. ส่วน 1
2.คำแถลงงบ
3.บันทึกหลักการและเหตุผล
4.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย