Category : ภาพกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ [&hellip

การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะไฟ

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะไฟ  วันศุกร์  ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ [&hellip

สมเด็จพระเทพฯ ทรงทอดพระเนตร สวนนายขวัญใจ แก้วหาวงศ์
นายสอน ดวงปากดี

นายสอน ดวงปากดี

ยายไกรษร  ลีทนทา และยายอุษา ดาโอภา 

ยายไกรษร  ลีทนทา และยายอุษา ดาโอภา