Category : บริการขององค์กร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี

แผนจัดหาพัสดุประจำปี อบต.ดงมะไฟ

แผนจัดหาพัสดุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลดงมะไฟ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลดงมะไฟ

ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ดงมะไฟ

ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ดงมะไฟ   &nbsp

แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการ [&hellip