Category : ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 2560
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตราที่ 7-13

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตราที่ 7-13 ดาวน์โหลดพรบข้อม [&hellip

แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลดงมะไฟ

แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลดงมะไฟ   ดาวน์โหลดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที [&hellip

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น – พระราชบัญญ [&hellip

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับ / รายจ่าย อบต.ดงมะไฟ

ข้อมูลรายรับ / รายจ่าย อบต.ดงมะไฟ หรือ Download 

ประกาศประกวดราคา ปี 59

ประกาศประกวดราคา ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี

แผนจัดหาพัสดุประจำปี อบต.ดงมะไฟ

แผนจัดหาพัสดุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลดงมะไฟ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลดงมะไฟ

ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ดงมะไฟ

ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ดงมะไฟ   &nbsp

แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 หรือ Link http://www.dongmafai.go.th/wp-co [&hellip