Category : ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาแก (บ้านฝาก) -หนองมันปลา

ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาแก (บ้านฝาก) -หนองมันปลา &nbsp

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต   เอกสารเพิ่มเติม เเผนผั [&hellip

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 แบบรายงานผลการดำเนินง [&hellip

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายเดือน)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายเดือน) สรุปผลการด [&hellip

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  ปร [&hellip

กำหนดราคากลางการก่อสร้าง อบต.ดงมะไฟ

กำหนดราคากลางการก่อสร้าง อบต.ดงมะไฟ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ [&hellip

การใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  9  มกราคม  2562 1.โครงการก่อ [&hellip

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 1 [&hellip

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2 [&hellip

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวางหมู่