โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวางหมู่ 3