โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะไฟ ม.1