แผนที่ สถานที่ตั้ง

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองสกลนคร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดสกลนครและที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ประมาณ  10  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ        จรดเขตเทศบาลนครสกลนคร
ทิศตะวันออกจรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อ.เต่างอย และ
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน   อ.เมืองสกลนคร
ทิศใต้จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล  อ.เต่างอยและเทือกเขาภูพาน
ทิศตะวันตกจรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  อ. เมืองสกลนคร
เนื้อที่
ตำบลดงมะไฟมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  78  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  48,750 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  8.63  ของพื้นที่อำเภอ