หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ


นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางวัชรี  จามน้อยพรหม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจีระภา  ธารชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายภัคพงษ์  ธารชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวจิตติมา  วิโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม