หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ


นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายอดุลย์  เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายภัคพงษ์  ธารชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวจิตติมา  วิโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม