รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
ปี 2559

  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๑-๒๕๕๙ (21 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่-๑-ครั้งที่-๑ (15 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่-๑-ครั้งที่-๒ (16 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๒-๒๕๕๙-ครั้งที่ ๑ (12 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๒-๒๕๕๙-ครั้งที่ ๒ (14 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๓-ครั้งที่-๑ (14 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๓-ครั้งที่ ๒ (14 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๓-ครั้งที่ ๓ (17 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๓-ครั้งที่ ๔ (14 downloads)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๔-ครั้งที่-๑ (15 downloads)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๔-ครั้งที่-๒ (17 downloads)