รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
ปี 2559

  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๑-๒๕๕๙ (15 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่-๑-ครั้งที่-๑ (11 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่-๑-ครั้งที่-๒ (10 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๒-๒๕๕๙-ครั้งที่ ๑ (8 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๒-๒๕๕๙-ครั้งที่ ๒ (9 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๓-ครั้งที่-๑ (9 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๓-ครั้งที่ ๒ (9 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๓-ครั้งที่ ๓ (9 downloads)
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๓-ครั้งที่ ๔ (10 downloads)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๔-ครั้งที่-๑ (10 downloads)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่-๔-ครั้งที่-๒ (12 downloads)