ข้อบัญญัติงบประมาณปี2562
2.รายละเอียดคำแถลง
3.หลักการและเหตุผล
4.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย