ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  12 เดือนกันยายน 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-2.pdf (1 download)

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากับแก้  หมู่ที่ 5  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 194,900.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน-บ้านนากับแก้-ม.5.pdf (1 download)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  15 เดือนกันยายน 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-3.pdf (0 downloads)

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกยูง  หมู่ที่ 6  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 197,900.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน-บ้านเหล่านกยูง-ม.6.pdf (0 downloads)

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแดง  หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 194,100.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน-บ้านโพนแดง-หมู่ที่-8.pdf (0 downloads)

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 198,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน-บ้านดงมะไฟ-ม.1.pdf (0 downloads)

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแก หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 194,900.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน-บ้านนาแก-ม.4.pdf (0 downloads)

5.โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบบริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน-บ้านหนองไผ่-ม..7.pdf (0 downloads)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  19 เดือนกันยายน 2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ.pdf (2 downloads)

1.โครงการขุดลอกลำห้วยตาลตอนบน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 12  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 382,400.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โครงการขุดลอกลำห้วยด่านบ่วง-บ้านหนองไผ่-ม.12-1.pdf (1 download)

2.โครงการขุดลอกลำห้วยด่านบ่วง  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 318,200.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โครงการขุดลอกลำห้วยตาลตอนบน-บ้านหนองไผ่-ม.12-.-1.pdf (0 downloads)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  21 เดือนกันยายน 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-1.pdf (0 downloads)

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ  หมู่ที่ 1  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 217,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน-บ้านดงมะไฟ-หมู่ที่-1.pdf (0 downloads)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  1  เดือนธันวาคม 2560 ประกาศซื้อนม.pdf (0 downloads)

1.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี ซี ชนิดถุง จำนวน ๖๑ วันทำการ ให้กับโรงเรียน ๖ แห่ง เอกสารแนบท้าย-นมโรงเรียน.pdf (0 downloads) ราคากลาง.pdf (0 downloads)