สภาเด็กและเยาวชนตำบล

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะไฟ  วันศุกร์  ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  อาคารอเนกประสงค์  อบต.ดงมะไฟ